Hợp Đồng Ủy Thác Đầu Tư

hợp đồng ủy thác đầu tư

Tính chất pháp lý

Ở một số quốc gia/vùng lãnh thổ thu hút các nhà đầu tư trên thế giới như Việt Nam, Myanmar, Campuchia, Lào, Trung Quốc hay các quốc gia mới nổi khác, thì vấn đề hiệu lực pháp lý của các thỏa thuận/hợp đồng liên quan đến việc ủy thác đầu tư (chẳng hạn thỏa thuận cổ đông) được quan tâm.

Chẳng hạn như tại Việt Nam, Bộ Luật Dân Sự 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2017) có thể sẽ vẫn tôn trọng quyền tự do thỏa thuận của các cá nhân, doanh nghiệp và xem xét các thỏa thuận cổ đông như vậy là có hiệu lực trừ khi các thỏa thuận cổ đông đó gây ảnh hưởng đến lợi ích công cộng và/hoặc nhà nước.

Ngoài ra, Luật Việt Nam cũng có các quy định về giao dịch giả cách, theo đó các bên tham gia giao dịch có ý định che giấu một giao dịch bất hợp pháp khác dưới hình thức một giao dịch hợp pháp. Theo đó, những giao dịch dân sự được thực hiện nhằm mục đích giả tạo, che giấu một giao dịch dân sự khác, hoặc nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba thì sẽ bị vô hiệu.

Điều đó có nghĩa, khi soạn thảo hoặc điều chỉnh các vấn đề có trong thỏa thuận cổ đông thì Bên Ủy Thác và Bên Nhận Ủy Thác cần hết sức lưu ý về tính pháp lý của nó. Tránh đặt ra những vấn đề có thể bị xem là giả tạo hoặc che giấu một giao dịch khác hoặc trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba (bao gồm cả nhà nước). Những quy định như vậy có thể dẫn tới việc vô hiệu hợp đồng.

Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay chưa có một án lệ hoặc hướng dẫn cụ thể về giao dịch giả cách, do vậy ranh giới để phân biệt và tách bạch giữa thỏa thuận cổ đông/hợp đồng ủy thác đầu tư (để thực hiện các hoạt động kinh doanh như đã phân tích ở trên) với giao dịch giả cách là không rõ ràng. Khi tranh chấp xảy ra, mỗi bên có thể sẽ phải rất nỗ lực (tùy thuộc vào vị trí của mình) để chứng minh các thỏa thuận cổ đông/ủy thác đầu tư đó là không nhằm những mục đích mà luật pháp quy định.

Điều 124. Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo

1. Khi các bên xác lập giao dịch dân sự một cách giả tạo nhằm che giấu một giao dịch dân sự khác thì giao dịch dân sự giả tạo vô hiệu, còn giao dịch dân sự bị che giấu vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp giao dịch đó cũng vô hiệu theo quy định của Bộ luật này hoặc luật khác có liên quan.
2. Trường hợp xác lập giao dịch dân sự giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba thì giao dịch dân sự đó vô hiệu.

Giải pháp – Pháp Lý

Được hình thành trên nền tảng của việc hợp tác, tin tưởng và thỏa thuận của Bên Ủy Thác và Bên Nhận Ủy Thác nên mô hình đầu tư ủy thác được khuyến cáo chỉ nên được sử dụng trong những tình huống nhất định, chẳng hạn: để thăm dò thị trường và kiểm chứng mô hình kinh doanh; để vượt qua các rào cản pháp lý; hoặc để xử lý những vấn đề ngắn hạn mà Bên Ủy Thác chưa thể thu xếp tại thời điểm đầu tư.

Trừ những trường hợp như vậy, các bên nên xem xét đến các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật về đầu tư (như thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, góp vốn), hợp đồng hợp tác kinh doanh, v.v. để bảo vệ tốt hơn các lợi ích của mình.

Trong giới hạn về khía cạnh thời gian, các bên có thể vận dụng linh hoạt các quy định của pháp luật Việt Nam về lao động, việc làm để làm công cụ hữu ích trong việc kiểm soát, giám sát được việc quản lý, vận hành doanh nghiệp theo các mục đích đã định sẵn.

Nói cách khác, ủy thác đầu tư là một cách thức/phương án đầu tư tiềm năng nhưng cũng ẩn chứa những rủi ro khó lường. Phương thức này đòi hỏi nhà đầu tư cần nghiên cứu và suy xét kĩ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Việc tham gia của luật sư trong hầu hết các trường hợp là cần thiết.

Mặt khác vấn đề ủy thác đầu tư còn đặt ra yêu cầu phải có sự quản lý chặt chẽ hơn từ phía cơ quan Nhà nước để đảm bảo hạn chế thấp nhất rủi ro, đảm bảo tính minh bạch từ cả hai phía trong hoạt động ủy thác đầu tư.

Hợp đồng ủy thác đầu tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG ỦY THÁC ĐẦU TƯ

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14/06/2005
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên,
  Hôm nay, ngày …… tháng ……. năm 20…, chúng tôi gồm:
  A. Bên ủy thác đầu tư (Sau đây gọi là Bên A):
  Địa chỉ :…………………………
  Điện thoại: …………………
  Tài khoản số :……………….tại ngân hàng:…………………

B. Bên nhận ủy thác đầu tư: Tăng Tốc Việt Nam (Sau đây gọi là Bên B)
Địa chỉ : 379 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12. HCM city
Điện thoại : 0974785767
Tài khoản số : 0501000072721 tại Vietcombank HCM
Hai bên cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư vốn với các điều
khoản như sau:
Điều 1: Định nghĩa
Trong Hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1.1. “Hợp đồng” được hiểu là Hợp đồng ủy thác đầu tư.
1.2. “Số tiền ủy thác” được hiểu là khoản tiền gốc mà Bên A ủy thác đầu tư cho Bên B nhận ủy thác đầu tư.
1.3. “Thời hạn ủy thác” được hiểu là khoảng thời gian thỏa thuận trong hợp đồng tính từ khi Bên A giao cho Bên B đến khi đáo hạn.
Điều 2: Nội dung ủy thác đầu tư
Bằng Hợp đồng này, Bên A đồng ý ủy thác cho Bên B thực hiện việc nộp và rút tiền, quản lý và đầu tư dưới hình thức đầu tư tài chính.
Điều 3: Số tiền, thời hạn
3.1. Số tiền ủy thác: ………….…(Quy ra USD : …………)
3.2. Thời hạn ủy thác: 12 tháng
Ngày hiệu lực: ………………..
Ngày đến hạn: …………………
Điều 4: Hình thức phân chia lợi nhuận và chia sẻ rủi ro :
4.1. Hai bên đồng ý phân chia lợi nhuận và chia sẻ rủi ro theo tỷ lệ cụ thể như sau:

Lợi nhuận: Bên A sẽ được hưởng …………% / tháng = …% / năm

4.2. Lợi nhuận/Thua lỗ sẽ được tính hàng tháng. Nếu có lợi nhuận thì Bên B sẽ rút phần lợi nhuận và chuyển vào tài khoản của Bên A theo tỷ lệ thỏa thuận trên đây. Nếu thua lỗ thì Bên A sẽ nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Bên B tương ứng tỷ lệ thỏa thuận trên đây và Bên B có trách nhiệm nộp vào tài khoản MT4 của Bên A 100% số tiền thua lỗ của tháng đó để duy trì số tiền đầu tư ủy thác không dưới số tiền đầu tư ban đầu. (thời hạn thanh toán không quá 03 (ba) ngày làm việc)
Trường hợp hết thời hạn ủy thác nếu Bên A không yêu cầu rút vốn thì Hợp đồng tự động gia hạn thêm khoảng thời gian bằng thời hạn của hợp đồng này.
Điều 5: Rút vốn ủy thác trước hạn

Trường hợp Bên A có nhu cầu rút vốn trước hạn (một phần hoặc toàn bộ), Bên A thông báo trước cho Bên B ít nhất 03 (ba) tháng.
Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các Bên
6.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

Yêu cầu Bên B cung cấp thông tin liên quan đến khoản ủy thác.Thực hiện đúng cam kết tại Hợp đồng này.
6.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

Thực hiện đúng cam kết tại Hợp đồng này.
Điều 7: Điều khoản chung
Hai bên có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã quy định trong Hợp đồng này. Mọi tranh chấp phát sinh giữa hai bên sẽ được giải quyết bằng thương lượng. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc thì phải thông báo cho nhau biết để cùng bàn bạc, tìm biện pháp xử lý thích hợp. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký kết và coi như được thanh lý khi hai bên giải quyết toàn bộ nghĩa vụ của hợp đồng. Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 (một) bản.


ĐẠI DIỆN BÊN A _______________ ĐẠI DIỆN BÊN B

Ưu điểm của chúng tôi

Tư vấn ủy thác đầu tư
Tư vấn ủy thác đầu tư

Khách hàng của chúng tôi hưởng lợi từ các thông tin thị trường và các chiến lược được cập nhật kịp thời theo sự thay đổi của xu hướng và nhu cầu thị trường. Đội ngũ chuyên gia TĂNG TỐC VIỆT NAM chúng tôi cung cấp dịch vụ cho tài sản riêng lẻ và các danh mục đầu tư quốc gia. Chúng tôi có thể hỗ trợ các nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện giao dịch mua/ bán. Chúng tôi phân bổ nguồn lực phù hợp với từng giao dịch nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Thông qua nền tảng quản trị trong nước, chúng tôi đề cử nhân viên phụ trách khu vực tương ứng, hỗ trợ khách hàng tận dụng tối đa các nguồn lực của TĂNG TỐC VIỆT NAM

Chúng tôi làm việc với các nhà đầu tư, công ty, các ngân hàng, và những cá nhân/ tổ chức có nhu cầu tối đa hóa tiềm lực tài chính.

Chúng tôi có thể giúp đỡ khách hàng như thế nào?

Tư vấn thị trường

Các chuyên viên tư vấn đầu tư của TĂNG TỐC VIỆT NAM chúng tôi sẽ phân tích thị trường đầu tư nhằm giúp cho khách hàng có thể nắm được chu kỳ kinh doanh trong quá khứ, xu hướng hiện tại và dự đoán lợi nhuận trong tương lai. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn độc lập, đề xuất thời gian đầu tư và loại tài sản đầu tư hiệu quả.

Chiến lược đầu tư

Bằng các tư vấn về các tài sản cá nhân và các danh mục đầu tư, chúng tôi hỗ trợ nhà đầu tư thiết lập chiến lược đầu tư hiệu quả.

Môi giới

Mạng lưới thị trường vốn toàn quốc cho phép TĂNG TỐC VIỆT NAM chúng tôi cung cấp dịch vụ môi giới hiệu quả. Chúng tôi là đảm bảo tư vấn cho khách hàng của chúng tôi những giao dịch và quyết định đầu tư thông thái.

Ủy thác đầu tư

TĂNG TỐC VIỆT NAM nhận ủy thác đầu tư trong những dự án mà chúng tôi đã thẩm định chặt chẽ. Chúng tôi vận hành quỹ đầu tư nhằm mục đích sinh lợi cho nhà đầu tư và hưởng hoa hồng từ việc quản lý quỹ.

Dịch vụ tài chính

Tư vấn tài chính cá nhân

Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Tư vấn đầu tư

Đầu Tư ủy thác

Mua bán nợ xấu

Chủ đề liên quan
TƯ VẤN TÀI CHÍNH LÀ GÌ ?
tư vấn tài chính

Tư vấn tài chính hiệu quả là dịch vụ tư vấn những kế hoạch kinh doanh tài chính hấp dẫn cho khách hàng. Yêu cầu Xem thêm

Mua bán Nợ tài sản là Bất Động Sản, Ôtô và Dự Án Dòng Tiền
Mua bán nợ tăng tốc

Dịch vụ mua bán nợ đã trở thành một phương thức quan trọng cho cá nhân và tổ chức để tạo ra dòng tiền bền Xem thêm

Ưu và nhược điểm của công cụ AI thiết kế kiến trúc, nội thất
Ai thiết kế kiến trúc và nội thất

Thiết kế kiến trúc bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng được phổ biến trong ngành công nghiệp kiến trúc và nội thất. Xem thêm

Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Dự Án
Tư vấn đầu tư xây dựng dự án

Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Dự Án là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt Xem thêm

Tư Vấn Đầu Tư Du Lịch
tư vấn đầu tư du lịch

Để kinh doanh du lịch cần phải có kế hoạch xây dựng cụ thể và đưa ra các chiến lược để quảng bá thương hiệu Xem thêm

Chuyên Viên Tư Vấn Đầu Tư
chuyên viên tư vấn đầu tư

Chuyên viên tư vấn đầu tư là người hỗ trợ công ty tư vấn đầu tư và quản lý tài sản. Ngoài ra, chuyên viên Xem thêm

Tư Vấn Đầu Tư Khách Sạn
tư vấn đầu tư khách sạn

Đội thị trường vốn TĂNG TỐC VIỆT NAM chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn, thực hiện và quản lý đầu tư cho Xem thêm

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính
chuyên viên tư vấn tài chính tăng tốc

Một chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân và tư vấn tài chính doanh nghiệp cho các gia đình và các công ty vừa Xem thêm

Chi phí hệ thống lưu trữ Năng Lượng mặt trời bao nhiêu? Tuổi thọ là bao lâu
Chi phi và tuổi thọ pin năng lượng mặt trời

Sử dụng pin năng lượng mặt trời là một cách hiệu quả để tiết kiệm chi phí về năng lượng. Việc cài đặt hệ thống Xem thêm

remove 0974785767 phone email facebook zalo

0974785767